Dataskydds - integritetspolicy
TQM - international consulting group
Sverige  ¤  Europa  ¤  Ryssland  ¤  USA  ¤  Syd Amerika  ¤  Asien ¤  Afrika
Företags- & Organisationsutveckling  ¤  Kvalitet   ¤   Miljö   ¤  Arbetsmiljö  
¤ Översättningar  ¤  Utbildning  &  Träning 
¤     Marknadsföring
TQM-international consulting group har skapat dessa användarvillkor och sekretesspolicy eftersom vi anser att du har rätt till en trygg och säker upplevelse på internet.

Vi har åtagit oss att skydda din integritet och att informera dig om hur din information kommer att användas. Vi använder den information vi samlar in för att ge en mer personlig upplevelse och bättre service. Läs vidare nedan för mer information om våra - villkor för användning och integritetspolicy.

SÅ HÄR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla vissa personuppgifter/data om dig eller ditt besök på vår webbplats. Vi värnar självklart om din integritet & säkerhet och samlar därför inte in fler uppgifter än vi behöver. Uppgifterna delas givetvis aldrig vidare till tredjepart.

Det är därför viktigt att du läser igenom vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder någon av våra tjänster. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på: info@tqm-international-consultinggroup.com
Policy villkor för internet användning och integritet
1 Godkännande av dessa villkor

Var vänlig  LÄS IGENOM DESSA VILLKOR MYCKET NOGA, innan du besöker denna webbplats, du bekräftar då att du har läst, förstått och accepterat följande villkor. Om du inte håller med eller förstår något av villkoren bör du omedelbart lämna vår hemsida och kontakta oss för mera informatiom.

TQM-international consultinggroup förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller uppdatera någon av användarvillkoren givna här eller någon annan information som finns på webbplatsen utan förvarning. När det gäller eventuella överträdelser/brott mot bestämmelserna i villkoren, skall TQM- international consultinggroup ha rätt att vidta rättsliga åtgärder och lösningar.

Tillgång till och användning av denna webbplats tillhandahålls av TQM- international consultinggroup under följande Villkor, och upprätthåller denna webbplats och all information, kommunikation, programvara, text, bilder, grafik, bilder och annat material och tjänster som finns på webbplatsen för användning av våra kunder, medarbetare, partners och allmänheten.

TQM-international consultinggroup erbjuder tjänster och ger information om relaterade frågor. Tjänsterna och information är upphovsrättsskyddat material som är TQM- internationals egendom. Vi respekterar dina rättigheter och det är vårt mål att tillhandahålla och leverera information och innehåll som du har nytta av när du driver ett företag. Denna Policy beskriver hur du kan använda den information som finns på vår hemsida. Vi uppskattar dina kommentarer och tillhörande ideer du kan ha (för kontaktuppgifter, vänligen gå till vår - (kontakta oss - sida).

Inom TQM-international consulting group, värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja eller lämna ut dina personuppgifter till ett annat företag eller organisation). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information.  Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.


2 Vad är en personuppgift och en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling.
Exempel på sådana behandlingar är:
insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.


Vem ansvarar för de personuppgifter som samlas in?

TQM international consulting group, med adress Gamla Faluvägen 6, 82832 Edsbyn


3 Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål (varför)?

Ändamål: För att kunna hantera kundregister

Behandlingar som utförs: Kundregister, bokningsdokument, webbtjänster, bokföring, projektdokumentation,.hantering av betalning
                                                                             
(inklusive inhämtning av kreditupplysningar från).

Kategorier av personuppgifter: Namn, Organisationsnummer, Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).betalningshistorik,
                                                          betalningsinformation, kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag, din yrkesroll, din arbetsplats..

Laglig grund: Fullgörande av avtal. Insamling av dina kontaktuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt medlemsavtalet.

Lagringsperiod: Så länge avtalet gäller och för en tid om 24 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsärenden.

4 Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

1)  Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
     I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss.
     Det är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

2)  Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga.
     Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas
.

                                                          Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

      a) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott. När dina
          personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller då det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.


5 Var behandlar vi dina personuppgifter?

TQM international strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES GDPR policies. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet.

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

6 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

7 Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna om hur vi behandlar dina personuppgifter. Ifall du vill få en infromation om vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna från oss. Iinformationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av fattade beslut.

Vi en eventuell begäran om tillgång kan vi komma att fråga dig om ytterligare information för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

1)  Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
2)  Du invänder mot de uppgifter vi har gjort baserat på baserat på ditt intresse.
3)  Du invänder mot behandling för direkt marknadsföringsändamål.
4)  Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
5)  Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av:

     Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa
     skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

     Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att
     tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den
     begärda raderingen.  Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är
korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgift.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.
Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direkt marknadsföring
och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.


Intresseavvägning: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har dumöjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).

Du har även rätt att när som helst vända dig till tillsynsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter av oss behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning. Tag då kontakt med Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter hittar du här: datainspektionen.se

8 Hur hanterar vi personnummer?  Vi registrerar inte några personnummer.

9 Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

10 Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

11 Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd? Ändring av Dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera/ändra denna policy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Ifall en ändring sker meddelar vi detta på vår hemsida: www.tqm-international.org/policy  - och via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.
Vi kommer även upplysa vilka ändringar vi gjort i policyn vid ändringstillfället och hur de kan påverka dig..

12 Upphovsrätt

Allt innehåll på denna webbplats är upphovsrättsskyddat av TQM-International consulting group om inget annat anges. Utan förut skriftligt medgivande från   
TQM-International, får inget innehåll på denna webbplats inte reproduceras, distribueras, fotokopieras, länkas eller överföras med superlänkar, laddas till andra servrar i "speglingsmetod", lagras i informationssökningssystem eller på annat sätt används för kommersiellt syfte av någon person på något sätt, såvida inte annat laddas ned eller återges för privata och icke-kommersiella ändamål (förutsatt att sådant bruk inte ska omfatta någon revidering av innehållet och meddelanden om upphovsrätt och andra meddelanden om äganderätt ska vara behållet i samma form och på samma sätt som originalet.

Varumärke

Alla varumärken och logotyper som visas, nämns eller på annat sätt används på denna webbplats tillhör TQM-International consulting group.                                      Du får inte använda några av dessa varumärken eller logotyper på något sätt utan uttryckligt skriftligt tillstånd från TQM-International consulting group.

Friskrivningsklausul

Denna webbplats och dess innehåll tillhandahålls endast för din bekvämlighet. Även om TQM-International har försökt att tillhandahålla korrekt information på webbplatsen, påtar sig det sig ingen skyldighet eller ansvar för riktigheten av informationen överhuvudtaget. TQM-International kan ändra innehållet tillgängligt på denna webbplats eller de tjänster som nämns när som helst utan föregående meddelande.

                                                          ALL INFORMATION SOM LÄMNAS PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS SOM GRUND
                                                                             UTAN GARANTIER ELLER REPRESENTATIONER AV NÅGONTING.

13 Kontakta oss

                                                                   Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på:

                                                    TQM International consulting group:       Hans Träff      hans@tqm-international-consultinggroup.com
         EU:s allmänna Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)

25 maj 2018 trädde EU:s allmänna Dataskyddsförordningen GDPR i kraft.
Gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.
.
För
TQM-international är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.                                                   Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.
English
Passion for Quality
                                                                                 TQM -  international consulting grupp Team Gävleborg

       Copyright 2012. TQM-international. All rights reserved.     www.tqm-international-consultinggroup.com     contact@tqm-international-consultinggroup.com