TIPS: DET ÄR LÄTTARE ATT SPARA 100 KRONOR PÅ TUSEN STÄLLEN
- ÄN 100 000 KRONOR PÅ ETT STÄLLE.
ALLMÄNN BESKRIVNING

Kvalitet

Med kvalitet menas att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har fattats och meddelats med stöd av sådana föreskrifter.Kvalitet handlar således om att göra rätt saker på rätt sätt. Kvaliteten för en produkt/tjänst/rutin/aktivitet/process eller en enhet

Kvalitet handlar om att göra rätt saker på rätt sätt.  Kvaliteten för en rutin, en process , en enhet, produkt eller utförd tjänst kan mätas på flera olika sätt (ex. toppkvalitet, homogen kvalitet eller resurseffektivitet). Mätmetodernas pålitlighet och trovärdighet ska vara noggrant beskrivna. Kvaliteten mäts alltid i förhållande till en referens. På många områden kan kvaliteten inte bedömas utan subjektiva inslag. Man måste mäta och jämföra det man vill ha kontroll på, för att kunna veta om det är bra eller dåligt, bättre eller sämre än tidigare eller jämfört med andra.

                                                                 Kvalitet kostar inte. Det är bristen på kvalitet som kostar.
En förutsättning för rätt utfört kvalitetsarbete är att man är enig om att kvalitetsarbete tar tid och att man har gemensamma grundläggande värderingar och ett engagemang för förbättringsarbetet.

För kvalitetsarbete krävs även kreativitet. Kreativitet handlar om att se bortom invanda mönster, att ta det man vet och kombinera på ett nytt sätt.
Kreativitet förutsätter mod, att våga ta steget ut i det oprövade och våga gå utanför de upptrampade stigarna. Att bryta tankemönster kan vara svårt. Det är lätt att styras av negativa målbilder.

Kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring, kvalitetssystem, kvalitetsutveckling, ISO 9000 serien,

ISO 9000-serien är en samling kvalitetsstandarder framtagna av International Organization for Standardization. Serien har som syfte att ge vägledning till företag och organisationer i arbetet med att införa ett verkningsfullt ledningssystem för kvalitet. I serien ingår bla  kravstandarden  ISO 9001 där krav ställs på hur ett ledningssystem för kvalitet skall utformas och hur företag/orgaanisation generellt sett skall arbeta med kvalitetsfrågor. När ett kvalitetsledningssystem är infört kan en kvalitetscertifiering genomföras.

Ackreditera

Ackreditera är att formellt erkänna att ett företag eller en organisation har kompetens att utföra vissa specificerade uppgifter inom provning, kontroll och certifiering.
Ackrediteringen utfärdas av ett certifieringsorgan (t.ex. Swedac).
Jämför
Certifiera.

Avvikelse

Något inom organisationen / verksamheten fungerar inte som förväntat, till exempel att man inte når upp till lagkrav eller att det inträffar ett tillbud.

Vad är en avvikelse? Med avvikelse, dvs. negativ händelse eller tillbud, avses en icke förväntad händelse som medfört eller skulle kunna medföra skada på medarbetare, besökande, utrustning eller organisation. Även imom sjukvården

Ibland kan tillbud och/eller skador uppkomma trots förebyggande arbete. De kan även bottna i brister i fråga om det mänskliga agerandet, tekniken, policies inom
företaget/organiniastionen

Systematiskt förbättringsarbete


Systematiskt förbättringsarbete kräver välgenomtänkta förbättrings processer!  Förbättringsarbete handlar mycket om systematik, struktur och metodik men också om kultur, kompetens, medarbetarskap och ledarskap. En verksamhet lär aldrig bli färdig förbättrad. Därför krävs det alltid ständiga förbättringar för att möta marknads- och kundkraven!

Förbättring sker i stor utsträckning steg för steg - som en pågående process. Stegen kan dock vara både stora och små. Förbättring handlar både om innovativt nytänkande och om problemlösning. Ibland är förbättringsarbete enkelt och uppenbart. Ibland svårt och komplex. Förbättringar drivs lokalt i alla delar av verksamheten, men också tvärfunktionellt utifrån ett helhetsperspektiv - och på olika nivåer. Dessa processer bör självklart vara välgenomtänkta och dokumenterade, vilket är en central del av ett ledningssystem för kvalitet.

Normalt finns tre avgörande dimensioner i en bra förbättringsprocess. Strukturen, Metodiken, Kulturen. Utöver detta krävs givetvis en stark koppling till strategi och ledning.

Ett välfungerande förbättringsarbete måste organiseras och bli en naturlig del i vardagsarbetet i verksamheten. En infrastruktur som möjliggör och skapar ett organisatoriskt ramverk för förbättringsarbetet. En utförande roll som handlar om att skapa delaktighet bland berörda medarbetare.
Tvärorganisatoriska förbättringsgrupper där totala värdekedjor utvecklas i samverkan med kunder och leverantörer.
Våra Konsulter och resurser att hyra

Behöver du temporär förstärkning i din organisation eller en kvalificerad konsult i ett speciellt projekt under en period - Skicka en intresseanmälan:
Så här når du oss: TQM - international consulting group
Företags- & Organisationsutveckling  ¤  Kvalitet   ¤   Miljö   ¤  Arbetsmiljö  
¤ Översättningar  ¤  Utbildning  &  Träning 
¤     Marknadsföring
ORDLISTA & NOMENKLATUR
TQM - international consulting group
Sverige  ¤  Europa  ¤  Ryssland  ¤  USA  ¤  Syd Amerika  ¤  Asien ¤  Afrika
Föredrar du att fylla i färdigt kontaktformulär:
Passion for Quality
LinkedIn
English
                                                                                 TQM -  international consulting grupp Team Gävleborg

       Copyright 2012. TQM-international. All rights reserved.     www.tqm-international-consultinggroup.com     contact@tqm-international-consultinggroup.com
                                                     Hans Träff: +46 (0)730 617 086;  Louise Brooks Träff: +46 (0)730 898 562;  USA: +1 786 216 1698 
                                                                                                                            
E-post:
    hans@tqm-international-consultinggroup.com   louise@tqm-international-consultinggroup.com   contact@tqm-international-consultinggroup.com