Ledningssystem  -  Organisera verksamheten
TQM - international consulting group
Ledningssystem  -  Organisera verksamheten

Tillämpar ditt företag fortfarande den gammeldags företagarfilosofin enligt:

Christopher Columbus Management School?

- När han seglade ut - visste han inte vart han skulle åka!
  - När han kom fram - visste han inte var han var!
  - När han kom hem igen  - visste han inte var han hade varit!
En studie från Chalmers visar att det är ledarskap och engagemanget från medarbetarna som
        driver resultat medan ett för stort fokus på strategisk planering inte ger några resultat.
Vad är ledningssystem egentligen?

Ett ledningssystem, även kallat verksamhetssystem, är en filosofi, modell och hjälpmedel för hur ett företag och organisation skall organisera sig och planera sin verksamhet efter. Ständigt utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten för att bli konkurrenskraftigt på marknaden. Mycket enkelt uttryckt innebär det ett långsiktigt målmedvetet och systematiskt arbetssätt med siktet inställt på ständiga förbättringar.
Det vill säga att:

w   Sätta upp mål och planera för framgång
w   Genomföra uppgifterna med kvalitet
w   Följa upp och utvärdera resultatet
w   Lära och förbättra rutiner och arbetsprocesserna.

Ledningssystemet beskriver således de aktiviteter och processer som är viktiga och nödvändiga för att driva just ditt företag ekonomiskt och konkurrenskraftigt. KVALITET är ledordet i allt som utförs - i produkter, tjänster, rutiner, intern kommunikation, procedurer och personalens vidareutveckling - KVALITET som uppnåtts och ständigt förbättras.
Alla företagets processer och akiviteter från kundförfrågningar, produktframställning, produktion/utförande av tjänster, till slutleverans och uppföljning, - är definerade och dokumenterade.
Och det bästa sättet att börja är att förstå vad vi gör i företaget:


w   Vad är, och hur skapar vi kundvärde?
w   Varför gör vi som vi gör?
w   Hur kan vi göra det bättre och effektivare?

Avsikten med ledningssystemet är därför att:

w   Hjälpa dig att förstå vad ni gör. Definiera kundkraven.
w   Definiera ansvarsområden.
w   Etablera riktlinjer, policies samt kort- och långsiktiga mål.
w   Etablera en sund, bra och säker arbetsmiljö.
w   Öka kundförtroendet. 
w   Hindra problem från att uppstå och upptäcka dem när de uppkommit.
w   Identifiera och göra förändringar och förhindra att problem återuppstår
                             genom kontiuerligt förbättringsarbete.


Med andra ord, ett bra ledningssystem är till för att:

w   Tala om vad ni skall göra.
w   Göra vad ni sagt.
w   Dokumentera vad ni gjort.
w   Utvärdera resultatet och genomför åtgärder på avvikelserna. 

NU kan du bevisa till kunderna att ni kan leverera pålitliga och kostnadseffektiva produkter och tjänster.

Ta kontroll och styr dina processer

När du infört ledningssystemet kan du kontrollera de olika interna processerna enligt uppställda mål.
Det länkar samman era affärsprocesser till kvalitet, miljö, arbetsmiljö, risker och kompetensutveckling.


Ledningssytemet är ett flödes- och processorienterat system och är därför enkelt att förstå och införa. Det
följer och beskriver alla dina processer från kundönskemål/krav genom hela organisationen fram till slutleverans.


Ledningsfilosofin står för enkelhet, affärsmässighet och kontinuerliga förbättringar. Eftersom
ledningssystemet med lätthet helt kan anpassas till det lilla företaget/organisationen, och då erbjuder ett kostnadseffektivt och enkelt tillvägagångssätt kan följande fördelar uppnås:


w   Anpassad till olika typer företag och affärsområden.
w   Definierade ansvarsområden
w   Bra, säker och sund arbetsmiljö
w   Sparad tid, pengar och arbete.
w   Alla medarbetare är involverade vilket garanterar motivation och arbetstillfredsställelse.
w   Håller dina kvalitetskostnader i schack.
w   En utökad marknadsimage och konkurrensfördel.
w   Högre produktivitet, reducerade problem, färre felaktiga produkter, färre omarbetningar .
w   Förbättrad kvalitet på produkter och tjänster och färre kundklagomål.
PLANERA -GÖRA- CHECKA - AGERA
FRÅGOR ATT BEGRUNDA
> 20 tips för överlevnad i ett tufft företagsklimat

> Vad är ett ledningssystem?

> Vad är Business Intelligens?

> Vad är en GAP analys?

> Vad är processtyrning?

> Vad menas med systematiskt förbättringsarbete?

> 5 steg hur skapa en effektiv laganda

> 5 sätt att successfullt motivera medarbetarna

> Hur skapa motivation i organisationen?
Om du önskar hjälp så introducerar vi TQMs nya innovativa management filosofier och tekniker till din hjälp och support. Företagsledningens ansvar är ju att leda och utveckla företaget vad gäller resurser, investeringar, personal, utrustningar och de dagliga operationerna på ett effektivt, ansvarstagande, konkurreskraftigt och lönsamt sätt.

Slutsatsen är att företag och organisationer som har ett väl fungerade ledningssystem och beprövade ledningsfilosofier implementerade, generellt sett är mera lönsamma och konkurrenskraftiga på marknaden än de som inte har. Byråkratiskt?  Nej, överlevnad är inte byråkrati eller kostsamt. Även om företaget är lönsamt och konkurrenskraftigt idag är det ingen garanti att det kommer att vara det i morgon. Ett effektivt ledningssystem anpassat efter just ditt företags förutsättningar och arbetssätt hjälper dig att möta marknadens ständigt nya krav och förutsättningar - att fokusera, organisera och systematisera ledningsprocesser och ständigt utveckla företaget. 

                                                                                     Det är en sak som vi med säkerhet kan säga idag,
                                                - att när morgondagen kommer, har vår marknad förändrats.
                                                                        - Är du redo? Vi är här för dig


                                           Ledningssystem - Kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kompetensutveckling, processtyrning


                                     TQM- international consultinggroup utvecklar era ledningssystem enligt - ISO 9000, 14000, 45001 och GDPR eller efter era önskemål.
Vi bistår dig med problemlösning, strategisk planering samt utbildar/tränar dig och din personal i processer och införande. För alla typer av företag och organisationer.
  Kvalitetsledning QMS
       QMS processmodell
beskriver vad en organisation
bör tänka på när man planerar
och genomför ett ledningssystem.

Modellen beskriver aktiviteter och processer som är viktiga för verksamheten. Men inte hur du bedriver din veksamhet.
  Miljöledning EMS
Miljöledningssystem EMS hjälper din organisation att vara
i kontroll av och framgångsrikt hantera alla betydande miljöaspekter, t.ex. utsläpp, överensstämmelse med lagar, förordningar, avfalls hantering, utnyttjande av naturresurser
och energieffektivitet.
Arbetsmiljöledning
Kompetensutveckling
Processledning IMS
        Integrerat process   
     lednings
system IMS

länkar alla affärsprocesser till
  
    
            Kvalitet, Miljö,
    Hälsa och säkerhet, Risk,
     Kompetens, Skicklighet
          
i organisationen
Arbetsmiljölednings system,
kommer genom dina dokumenterade processer och rutiner för kontroll, granskning, genomförande och övervakning
av verksamheten, att kunna
förebygga olyckor och skador, samtidigt som man uppnår en
bra arbetsmiljö.
Kompetensutveckling och
villkors hantering hjälper dig
att organisera ett effektivt fungerande arbets team.

En sund tillväxt för varje företag kommer att bero, till stor utsträckning på, hur väl
företagsledning och anställda kan arbeta tillsammans.
Konsulter och resurser att hyra

Behöver du temporär förstärkning i din organisation eller en kvalificerad konsult i ett speciellt projekt under en period - Skicka en intresseanmälan:
Så här når du oss - TQM - international consulting group
TIPS: DET ÄR LÄTTARE ATT SPARA 100 KRONOR PÅ TUSEN STÄLLEN
- ÄN 100 000 KRONOR PÅ ETT STÄLLE.
Företags- & Organisationsutveckling  ¤  Kvalitet   ¤   Miljö   ¤  Arbetsmiljö  
¤ Översättningar  ¤  Utbildning  &  Träning 
¤     Marknadsföring
Sverige  ¤  Europa  ¤  Ryssland  ¤  USA  ¤  Syd Amerika  ¤  Asien ¤  Afrika
LinkedIn
English
Passion for Quality
                                                                                 TQM -  international consulting grupp Team Gävleborg

  Copyright 2012. TQM-international. All rights reserved.     www.tqm-international-consultinggroup.com     contact@tqm-international-consultinggroup.com
FÖREDRAR DU ATT FYLLA I ETT FÄRDIGT KONTAKTFORMULÄR
                                            Hans Träff: +46 (0)730 617 086;  Louise Brooks Träff: +46 (0)730 898 562;  USA: +1 786 216 1698 
                                                                                                                            
E-post:
hans@tqm-international-consultinggroup.com   louise@tqm-international-consultinggroup.com   contact@tqm-international-consultinggroup.com