TIPS: DET ÄR LÄTTARE ATT SPARA 100 KRONOR PÅ TUSEN STÄLLEN
- ÄN 100 000 KRONOR PÅ ETT STÄLLE.
-   Du har levererat en felaktig produkt. Vad gör du?
-   Du har utfört en serviceåtgärd och kunden är missnöjd! Bortförklaringar
-   Ja, vi rättar till problemen allt efter som de uppstår och så gott det går.
     Vad det kostar ?????. Hum, ingen aning!
-   Du vill åtgärda problemen vid källan men kan inte hitta orsaken!
-   Löper kvalitetsbristkostnaderna amok?
Att företag är konkurrenskraftiga i dag ger en bra utgångsposition, men ger tyvärr inga garantier för att de är konkurrenskraftiga i morgon. Samtidigt är det hela naturligtvis också en attitydfråga. Vi arbetar alla i dag i en global ekonomi och det måste vi acceptera, det går inte att ändra. Därför måste vi adoptera en annan syn på lönsamhet och målet för vårt företagande. Vi måste se bortom kvartals- vinsterna och fråga oss om vi vill finnas kvar på marknaden om två år, fem år - tio år?

Och det vill vi ju. Detta sker genom att vi förnyar och förbättrar oss ständigt och att vi konkurrerar genom att visa att vi är bäst. Man kan både tjäna pengar och utveckla sitt företag genom att jobba planerat, effektivt och resurssnålt.

Strategier för ökad produktivitet och lönsamhet

Specifikt handlar det om att fokusera de egna resurserna på företagets KÄRNOMRÅDEN än på aktiviteter som inte tillför företaget något bestående värde.
Att skapa kundvärde. Behovet av förbättringar och förändringar är därför direkt avgörande för produktiviteten, konkurrenskraften och lönsamheten.


                                Enligt Svenska Handelskammaren i en gjord undersökning måste företagen generellt bli duktigare och effektivare på:
Ta stegen i din egen takt
w Introduktions seminarier
Genom att anlita TQM - international consulting group kan du frigöra de egna resurserna och därmed fokusera på områden som är speciellt viktiga för ditt företags utveckling och lönsamhet.

Insatserna fokuserar vi tillsammans på kompletta helhetslösningar på just de speciella problem, unika behov och krav som du dagligen ställs inför för att uppnå samordningsfördelar och ett förbättrat resultatet i din verksamhet.

Vilka resurser som än krävs, utför vi speciella projekt, utbildningsinsatser eller vidtar rutinmässiga åtgärder - baserade på dina önskemål och krav - på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Hos dig, hos dina leverantörer eller kunder.
  w  Produktion
  w  Ledarskap
  w  Kompetensnivå
  w  Arbetsfokus
  w  Snabbhet
  w  Flexibilitet
  w  Kvalitet
  w  Förbättringsarbete
Företagsledningen har därvid en nyckelroll för att en successful strategi utvecklas och
tillämpas kontinuerligt. Viktiga baselement för en framgångsrik strategi är därför att:


·w  Sätta kunden i centrum
·
w  Basera  beslut på fakta
·
w  Arbeta med processer
·
w  Kontinuerligt arbeta för förbättringar
·
w  Få alla medarbetare delaktiga
Våra konsulttjänster
TQM - international consulting group
Sverige  ¤  Europa  ¤  Ryssland  ¤  USA  ¤  Syd Amerika  ¤  Asien ¤  Afrika
Företags- & Organisationsutveckling  ¤  Kvalitet   ¤   Miljö   ¤  Arbetsmiljö  
¤ Översättningar  ¤  Utbildning  &  Träning 
¤     Marknadsföring
                                                               Känns problemen igen?

Företag måste därför alltid utveckla och förbättra verksamheten för att inte slås ut i den hårda konkurrensen.

Företag med dålig effektivitet riskerar då att bli utkonkurrerade, vilket givetis är negativt för både ägare, anställda och
för samhället. Det är därför viktigt att företaget är effektivt, inte minst inom organisationen och i sina produktionssystem och därmed upprätthåller en internationellt god konkurrenskraft.
LinkedIn
English
w Intern revisioner
w Lednings / personal träning
w System utveckling
w Implementering / Dokumentation
w Behovs bedömningar / GAP-analys
w Medvetenhets sessioner
w 3rd parts registrering
                                                                                         TQM - international  consulting grupp Team Gävleborg
 
  Copyright 2012. TQM-international. All rights reserved.     www.tqm-international-consultinggroup.com     contact@tqm-international-consultinggroup.com
Passion for Quality
Våra Konsulter och resurser att hyra

Behöver du temporär förstärkning i din organisation eller en kvalificerad konsult i ett speciellt projekt under en period - Skicka en intresseanmälan:
Så här når du oss: TQM - international consulting group
FÖREDRAR DU ATT FYLLA I ETT FÄRDIGT KONTAKTFORMULÄR
                                                     Hans Träff: +46 (0)730 617 086;  Louise Brooks Träff: +46 (0)730 898 562;  USA: +1 786 216 1698 
                                                                                                                            
E-post:
    hans@tqm-international-consultinggroup.com   louise@tqm-international-consultinggroup.com   contact@tqm-international-consultinggroup.com