Systematiskt Förbättringsarbete

TQM - international consulting group
                                  Systematiskt förbättringsarbete

Systematiskt förbättringsarbete är viktigt för att säkerställa att ledningssystemet är ett stöd för verksamheten. Delar av det systematiska förbättringsarbetet är att göra förebyggande åtgärder, identifiera avvikelser, åtgärda dem och revidera processer och rutiner så att avvikelserna inte inträffar igen.

Utnyttjar ni all kreativitet som finns på företaget?
Tar ni tillvara de idéer och den vilja till förbättringar som finns?


Syftet med systematiskt förbättringsarbete är att på ett organiserat sätt fånga upp, utveckla och genomföra idéerna som finns bland personalen, vilket är en av nycklarna till ett företags överlevnad o det ökar lönsamhet, driftsäkerhet och kvalitet.. Ett lyckat genomförande kräver dock att man inte fastnar i de fallgropar som finns på vägen.

Det systematiska förbättringsarbetet ligger till grund för förbättringar av både verksamheten och ledningssystemets processer och rutiner.
Det systematiska förbättringsarbetet utgörs av:

  ·  1)  Riskanalys
  ·  2)  Egenkontroll
  ·  3)  Utredning av avvikelser.
1) Riskanalys

Riskanalyser genomförs för att förhindra att oönskade händelser inträffar. I riskanalysen uppskattar du sannolikheten för att händelsen inträffar och vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen.

·  Tydliggör när riskanalyser ska genomföras. Till exempel inför omorganisering,
    eller ny upphandling.

·  Tydliggör vem som ansvarar för att riskanalyser genomförs.

·  Upprätta gärna en handlingsplan för åtgärder efter att riskanalysen är genomförd.
    Tänk på att följa upp handlingsplanen och därefter göra en ny riskanalys.

2) Egenkontroll

Egenkontroll är en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet.

Inför egenkontrollen bör ni bestämma:

·  Vad som ska kontrolleras

·  När och hur ofta kontrollen ska göras

·  Hur kontrollen ska genomföras

·  Vem som är ansvarig.

Analys och förbättringar

Efter genomförd egenkontroll ska uppgifterna samlas in, analyseras och leda till förbättringar. Tydliggör i ledningssystemet hur detta ska genomföras och vem som är ansvarig för vad.

3) Utredning av avvikelser

Klagomål och synpunkter

Klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet kan komma från:

·  Kunder

·  Medarbetare och Personal

·  Föreningar, andra organisationer och intressenter.

Beskriv i systemet hur klagomål och synpunkter tas emot och utreds.


Rutiner för hantering av synpunkter och klagomål behöver innefatta:

·  Eventuell direkt åtgärd

·  Återkoppling till uppgiftslämnare

·  Analys av sammanställda synpunkter och klagomål för att upptäcka mönster
    i kvalitetsbrister.


Avvikelsehantering

Avvikelsehantering innebär att identifiera, dokumentera och rapportera
negativa händelser och tillbud. Det behövs tydliga rutiner för att:

·  Fastställa och åtgärda orsaker till avvikelsen

·  Utvärdera åtgärdernas effekt

·  Sammanställa och återföra erfarenheter.
I mer än 30 år har vi hjälpt företag och organisationer att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Effektivitet är att göra rätt saker. Vi skapar effektivisering genom att kombinera rätt metodik, kompetens och verktyg.
Vårt effektiviseringsarbete ger:


Hög måluppfyllelse
Engagerade medarbetare
Hög kundnöjdhet
Ökad lönsamhet
TIPS: DET ÄR LÄTTARE ATT SPARA 100 KRONOR PÅ TUSEN STÄLLEN
- ÄN 100 000 KRONOR PÅ ETT STÄLLE.
Företags- & Organisationsutveckling  ¤  Kvalitet   ¤   Miljö   ¤  Arbetsmiljö  
¤ Översättningar  ¤  Utbildning  &  Träning 
¤     Marknadsföring
Sverige  ¤  Europa  ¤  Ryssland  ¤  USA  ¤  Syd Amerika  ¤  Asien ¤  Afrika
PLANERA
(PDCA) Cycle
GENOMFÖRA
AGERA
KONTROLLERA
Passion for Quality
LinkedIn
English
Våra Konsulter och resurser att hyra

Behöver du temporär förstärkning i din organisation eller en kvalificerad konsult i ett speciellt projekt under en period - Skicka en intresseanmälan:
Så här når du oss: TQM - international consulting group
FÖREDRAR DU ATT FYLLA I ETT FÄRDIGT KONTAKTFORMULÄR
                                                     Hans Träff: +46 (0)730 617 086;  Louise Brooks Träff: +46 (0)730 898 562;  USA: +1 786 216 1698 
                                                                                                                            
E-post:
    hans@tqm-international-consultinggroup.com   louise@tqm-international-consultinggroup.com   contact@tqm-international-consultinggroup.com
                                                                                      TQM -  international consulting grupp Team Gävleborg

  Copyright 2012. TQM-international. All rights reserved.     www.tqm-international-consultinggroup.com     contact@tqm-international-consultinggroup.com