TIPS: DET ÄR LÄTTARE ATT SPARA 100 KRONOR PÅ TUSEN STÄLLEN
- ÄN 100 000 KRONOR PÅ ETT STÄLLE.
Våra Konsulter och resurser att hyra

Behöver du temporär förstärkning i din organisation eller en kvalificerad konsult i ett speciellt projekt under en period - Skicka en intresseanmälan:
TQM Företagsbroschyr
TQM - international consulting group
      TQM-international consulting group erbjuder innovativa konsulttjänster som hjälper ditt företag att sänka kostnader
      och bli effektivt.
BLI RÄTT SAMARBETSPARTNER FÖR DIG inom:

      KVALITETSUTVECKLING - ISO 9000
      MILJÖLEDNING
- ISO 14000
      ARBETSMILJÖLEDNING - OHSAS 18001
     
STANDARDISERING
     
TRÄNING/UTBILDNING / LEDNINGSSEMINARIUM
     
ORGANISATIONS - AFFÄRSUTVECKLING
     
LEVERANTÖRSUTVECKLING AV DINA UNDERLEVERANTÖRER
     
ETIK-MORAL PÅ ARBETSPLATSEN
     
KVALITETSREVISIONER -internt & externt
      KONTINUERLIGT FÖRBÄTTRINGSARBETE
      KVALITETSBRIST KOSTNADS HANTERING
      5S - KAIZEN SYSTEMATIK - PDCA
      FÖRETAGS- OCH PERSONAL ANPASSAD UTBILDNING - TRÄNING
      ÖVERSÄTTNINGAR: SVENSKA - ENGELSKA
      MARKNADSFÖRING
Sverige  ¤  Europa  ¤  Ryssland  ¤  USA  ¤  Syd Amerika  ¤  Asien ¤  Afrika
Företags- & Organisationsutveckling  ¤  Kvalitet   ¤   Miljö   ¤  Arbetsmiljö  
¤ Översättningar  ¤  Utbildning  &  Träning 
¤     Marknadsföring
Det är förmodligen en sak vi kan förutsäga med säkerhet idag,
- När morgondagen infinner sig, har våra marknader ändrats.


      BÖRJA FÄRDEN ....
       VI HJÄLPER ER ATT TA ERT FÖRETAG TILL NÄSTA NIVÅ


När allt mer produktion läggs utanför Sveriges gränser till länder med billigare arbetskraft i syfte att sänka kostnadsläget,
krävs andra lösningar för att upprätthålla konkurrenskraft och lönsamhet.

Behovet av förbättringar och förändringar är därför direkt avgörande för konkurrenskraften och lönsamheten.
Därmed en fråga om överlevnad i en allt tuffare och konkurrensutsatt marknad.
Ditt rykte, lönsamhet och långsiktig success beror på kvaliteten på levererade produkter och tjänster till dina kunder.

TQM-international consulting group är därför din samarbetspartner - inte enbart en lösning, men en resurs - när du önskar att utveckla ditt företag eller införa ett ledningssystem. Vi ställer upp med konsulting, instruktioner, träning och utbildning samt support för ett komplett program - en strategi för success
Som konsulter och partners åtar vi oss kortare eller längre projekt på kontraktsbasis. Projekt som kan drivas hos dig eller från vårt kontor.
Varje affärsprocess bör placeras i en kontinuerlig återkopplingsslinga så att chefer kan identifiera och ändra de delar av processen som behöver ändras eller förbättras, ofta känd som
PDCA-cykeln för PLAN, DO, CHECK, ACT.


            PLAN - Planera: Utforma eller revidera affärsprocessen          DO - GÖR: Implementera planen och mät prestanda  
                                                
CHECK - KONTROLLERA: Utvärdera mätningarna och rapportera resultaten
                                                  ACT - ÅTGÄRD: Bestäm de ändringar som krävs för att förbättra processen
Med denna inledning kan vi konstatera att svenska företag och organisationer idag står inför en av de största utmaningarna i modern tid. Omvandlingstrycket på både Sverige och svenska företag är hårt och ställer krav på kraftfulla åtgärder. Detta beror framför allt på, den globala ekonomiska nedgången men även på den hårda internationella konkurrensen som i sig är orsakad av den ständigt ökande globaliseringen. Den stora utmaningen för svenska företag ligger primärt i att kunna starta ett förbättringsarbete samt att det måste finnas en tydlig beredskap för att snabbt kunna anpassa sig vid förändringar.

Men det finns saker som företag och organisationer kan göra för att förbättra sina odds för att lyckas. Genom att vara medveten om både risker och möjligheter och genom att uppmärksamma långsiktiga strategier, kan små företag navigera mera framgångsrikt under en lågkonjunktur och därmed eventuellt framträda starkare efter de dåliga tiderna än tidigare.

Att ta ett steg tillbaka och avgöra vad som är kärnan  i verksamheten. Titta på fasta och rörliga kostnader. Hur mycket bland de rörliga och fasta kostnaderna kan man skära ned på eller skjuta upp till senare?
    Dessa spörsmål reser fyra betydelsefulla frågeställningar som vi hela tiden därför måste ställa oss och fundera omkring:
1)  Vad är, och hur skapar vi kundvärde kundmedvetenhet?
2)  Varför gör vi som vi gör?
3)  Hur kan vi göra det vi gör idag bättre och effektivare?
4)  Hur definierar vi ett affärsmässigt tillvägagångssätt?
Gjorda utredningar visar klart att det finns många stora potentiella förbättringsområden inom svenska företag och organisationer generellt när det gäller:

1)  Ledarskapsfilosofier
2)  Medarbetarengagemang och Kompetensnivå
3) Kundfokusering
4)  Leverantörssamarbete
5)  Ständing förbättringsarbete
6)  Ökad produktitvitet, Leveransprecision, Effektivitet
7)  Total kvalitet och kostnadsreducering

Strategier för högre produktivitet - enkel 8 stegsmodell

1) Tillverkar det som kunden vill ha  - ger kunden mervärde för pengarna
2)  Fokuserar på  GENOMSTRÖMNINGSHASTIGHETEN i företaget
3)  Fokuserar på  PRODUKTIONEN SOM EN KÄRNPROCESS
4)  Väl fungerande ledningssystem och kommunikation
Nedanstående modell - 8 enkla steg ger en sammanfattning av de strategier och åtgärder för högre kvalitet och produktivitet som varje företag borde implementera.
                                              NYCKELOMRÅDEN  

1) 
ISO 9000, ISO/TS 16949, ISO 14000
2)  Interna kvalitetsrevisioner & GAP analyser
3)  Stöd och support i förbättringsarbetet
4)  Kvalitetsuppföljning och rapporttering
5)  Uppföljning av kvalitetsbristkostnader
6)  Dokumentationssystem & - hantering
7)  ”Lean produktion”
8)  Kvalitetsverktyg: 8D, FMEA, 5S, APQP, SPS, PDCA, 7 QC verktyg     
9)  Outsourcing av funktioner
Passion for Quality
LinkedIn
English
                       Vägen till framgång
                        Nog finns det mål och mening med vår färd
                                -men det är vägen som är mödan värd
                                                                                 - Karin Boye

                        Vi gör det enkelt för dig att bedriva verksamhet
                                                                                                                - och hjälper dig att spara pengar!
20  23
Så här når du oss - TQM consulting grupp
                                                     Hans Träff: +46 (0)730 617 086;  Louise Brooks Träff: +46 (0)730 898 562;  USA: +1 786 216 1698 
                                                                                                                            
E-post:
    hans@tqm-international-consultinggroup.com   louise@tqm-international-consultinggroup.com   contact@tqm-international-consultinggroup.com
FÖREDRAR DU ATT FYLLA I ETT FÄRDIGT KONTAKTFORMULÄR
                                                                                 TQM -  international consulting grupp Team Gävleborg

       Copyright 2012. TQM-international. All rights reserved.     www.tqm-international-consultinggroup.com     contact@tqm-international-consultinggroup.com