Vi åtar oss intern revision och leverantörs revisioner

Skicka en intresseanmälan:
Interna revisioner och analyser

TQM - international consulting group
TIPS: DET ÄR LÄTTARE ATT SPARA 100 KRONOR PÅ TUSEN STÄLLEN
- ÄN 100 000 KRONOR PÅ ETT STÄLLE.
Syfte

Syftet med en revision är att tillse att ledningssystemet som finns dokumenterat efterlevs av alla anställda samt att det är effektivt och ger berörd personal information om uppkomna avvikelser och vilka orsaker som vidtas för att få till stånd förbättringsinsatser.

Ansvarig

VD

Omfattning och genomförande

Kontinuerligt under löpande verksamhetsår skall ledningssystemet på företaget genomgå revisioner. Vid revisionen diskuteras innehållet i Verksamhets-handboken samt övriga verksamhetsfrågor med personalen.

Revisionen skall planeras in med hänsyn till orderläget och arbetsbelastning. Revisionen skall i god tid meddelas berörd personal.

Denna revision skall vara systematisk och dokumenteras med protokoll och skall ses som ett led att ständigt förbättra verksamheten i företaget.

Intern revisionen skall utföras av en person som har en oberoende ställning mot den aktivitet som skall revideras samt att personen har erforderlig kunskap i revisionsteknik

1) Intern revision

Internrevision innebär att man genom t ex dokumentgranskning, intervjuer, platsbesök och stickprovskontroller går igenom organisationens verksamhet och jämför mot de uppställda kraven.

Stort fokus ligger på att hitta förbättringsområden som verkligen gör nytta och skapar värde för ert fortsatta arbete. Revisionsresultatet ges i en lättöverskådlig rapport som hjälper företagsledningen att fokusera på de väsentliga delarna som framkommit under revisionen.

Syftet med intern revision

W Säkerställa att rutiner och processer följs, dvs implementerade i organisationen.

W Revsionen skall upptäcka ev. brister och avvikelser i organisationen, som skall rättas till

Grunden för intern revision

W Lägg fast föreskrifter, dvs vilka krav som skall uppfyllas och vilka policies och processer
    som ska följas i organisationen.

W Policies och fastlagda mål ska följas upp för att bekräfta att dom efterlevs och uppfylls.

Omfattningen av intern revision

W Gäller hela organisationen.

W Rutiner och processer

W Enskilda objekr / åtgärder.

Resultat = avvikelser

W Rutiner, processer, procedurer eller policies följs inte.

W Rutiner, processer och procedurer måste förändras för att de fungerar inte tillfredsställande

W Enskilda objekt / åtgärder.

2) Leverantörsrevision

Genom att göra leverantörsrevisioner kan företagsledningen försäkra sig om att den information era leverantörer lämnat verkligen stämmer.
Företags- & Organisationsutveckling  ¤  Kvalitet   ¤   Miljö   ¤  Arbetsmiljö  
¤ Översättningar  ¤  Utbildning  &  Träning 
¤     Marknadsföring
Sverige  ¤  Europa  ¤  Ryssland  ¤  USA  ¤  Syd Amerika  ¤  Asien ¤  Afrika
Passion for Quality
LinkedIn
English
REVISIONER

Revision utförs för att utvärdera hur väl verksamheten följer egna fastställda rutiner och/eller externt uppställda krav t ex enligt en ISO-standard. Detta sker genom en oberoende granskning av arbetssätt och dokumentation.

Revision utförs som:

w Intern revision
w Leverantörsrevision
Så här når du oss: TQM - international consulting group
FÖREDRAR DU ATT FYLLA I ETT FÄRDIGT KONTAKTFORMULÄR
                                                     Hans Träff: +46 (0)730 617 086;  Louise Brooks Träff: +46 (0)730 898 562;  USA: +1 786 216 1698 
                                                                                                                            
E-post:
    hans@tqm-international-consultinggroup.com   louise@tqm-international-consultinggroup.com   contact@tqm-international-consultinggroup.com
                                                                                 TQM -  international consulting grupp Team Gävleborg

       Copyright 2012. TQM-international. All rights reserved.     www.tqm-international-consultinggroup.com     contact@tqm-international-consultinggroup.com