Vad är kvalitet - TQM?
Kvalitet är inte en handling, det är en vana och den måste skapas och underhållas
Kvalitet betyder att göra allt rätt från början
                            Så, vad är vår business?
    - det bestäms inte av tillverkaren, utan av kunden.

                                                                                                                                                        - P. F Drucker

             KVALITET = PRODUKTIVITET = LÖNSAMHET
  och nyckeln till en framgångsrik organisation är LEDARSKAP
Fokusera på kunden

Har era kvalitetskostnader sprungit i höjden? Långa ledtider och sena leveranser? Många kundklagomål? Otillförlitliga leverantörer? Förvirrar nya miljölagar och arbetslagar dig? Vad sjutton är 5S, PDCA och Lean?  Dålig förståelse för marknaderna?

- Ni har levererat en felaktig eller fel produkt. Vad gör du?
- Ni har utfört en service, men kunden är missnöjd! Ursäkter!
- Jaa, vi försöker att fixa problemen samtidigt som dom uppkommer. Kostnaden????... Hmm, ingen aning!
- Vi önskar lösa problemet vid uppkomsten, men kan inte hitta orsaken!
- Rusar dina kostnader i höjden pga av dålig kvalitet?
Vet inte. Vad är kvalitetskostnader?

                                Det finns förmodligen en sak som vi kan förutsäga med säkerhet idag,
                                   när morgondagen kommer kommer vill marknaderna ha förändrats                                     
Era kunder förväntar sig100% felfria produkter och tjänster. När avvikelser, problem och defekta produkter uppstår i processerna, läggs inte bara oönskade störningar utan också stora kostnader till verksamheten och påverkar lönsamheten. För att förbli konkurrenskraftiga och lönsamma måste företag hantera kvalitetsproblem och lösa dem omedelbart och aggressivt.

Behovet av ständiga förbättringar och förändringar är därför avgörande för konkurrenskraften och lönsamheten.
Således en fråga om överlevnad i en allt mer utmanande och konkurrenskraftig marknad. En marknad där fler och fler jobb säljs till länder med billigare arbetskraft. Ditt rykte, lönsamhet och långsiktig framgång beror därför på din möjlighet att anpassa men också till stor del på kvaliteten på material, och de produkter och tjänster du levererar till dina kunder. 

En företags process startar alltid med kunden. Efter att ha sagt detta enkla men sanna faktum måste tilläggas att kunden plötsligt kan avsluta verksamheten också. Vi kan bokstavligen inte vara konkurrenskraftiga på marknaden om vi inte kan definiera våra kunders behov och krav. Det är ett misstag att tro att ett företag kan ligga före konkurrensen utan att ständigt förbättra sig.
Det är emellertid ganska lätt för en organisation att fatta fel beslut och därmed förlora intäkter ner i verksamhet genom att fatta fel beslut.

          Så sensmoralen är; det handlar alltid om ledarskap, hur flexibla vi är att anpassa oss till att ständigt möta nya
                                                              filosofier och marknadstrender. Anpassa er till de nya sätten
                                   
                                                                         
KVALITET = PRODUKTIVITET = LÖNSAMHET
                                                                                     Och nyckeln till framgång för ett successfult företag är

                                                                                                                               LEDARSKAP.

Strategisk affärs- och organisationsutvecklingt
För att driva ett framgångsrikt företag / organisation måste alla kundkrav, uppgifter, processflöden,
tillgänglig kapacitet, materialflöde och kostnader definieras och tillämpas.

Att leda, hantera och kontrollera - behöver ett företag enkla, tydliga och relevanta mål och mål som
styra verksamheten mot uppsatta mål. Vi talar inte bara om budgetvariationer och kort sikt tänkande men också om mål, långsiktigt tänkande, hur vi skapar kundnytta och värdeskapande processer.
Därför ska företag och organisationer skapa värdetillväxt som kundnöjdhet, motiverade och nöjda medarbetare, positivt engagemang i samhället och hållbara ekonomiska resultat.

Ett ledarskapsengagemang utvecklar organisationen och ger alla anställda möjlighet att utveckla och ta ansvar och fördela nödvändiga resurser som krävs för att uppnå företagets värdeskapande processer och mål. Processer som skapar värde för kunderna och som förstärker kvaliteten från insidan ut och utsidan in.

Så vi talar om att öka kundvärdet, högre produktivitet och effektivitet och långsiktig konkurrenskraft, som kräver systematiska rutiner och beslutsfattande. Anställdas deltagande, engagemang och motivation är därmed avgörande.

                                
Kontinuerlig kommunikation och information till alla berörda har därför högsta prioritet.

                                                Så ta kontroll över företagets affärsprocesser . . .

w Vad är, och hur skapar vi kundvärde och medvetenhet?
w Varför gör vi som vi gör?
w  Hur kan vi göra det bättre och mera effektivt?
w  Hur definierar vi en affärsinriktad strategi?
Strategier för ökad produktivitet

Att vara konkurrenskraftig på marknaden idag är en bra utgångspunkt, men tyvärr ingen garanti för att vara konkurrenskraftig imorgon. Det är därför viktigt att alla företag - små som stora - är effektiva, inte minst i sina produktionssystem, och upprätthåller en internationellt hög konkurrenskraft.

Samtidigt är det en fråga om attityd, eftersom vi alla arbetar i en global ekonomi. Därför måste vi anta en annan syn på lönsamhet och kort- och långsiktiga mål för vårt företag, se bortom kvartalsvinster och fråga oss själva om vi vill stanna kvar på marknaden i två år, fem år - tio år framöver? Och det är vad vi vill ha, eller hur?

Det är därför nödvändigt att fokusera våra resurser på affärsområdenas kärnområden än på aktiviteter som inte tillför något bestående värde eller kundvärde till kunden. För att förhindra oönskade kostnader som tillförs verksamheten och påverkar lönsamheten negativt.
                                                                                         
Skapa kundvärde.

Behovet av förbättringar och förändringar är därför avgörande för produktivitet, konkurrenskraft och lönsamhet..

w Total kvalitet: I produkterna, i processerna, i relationen mellan kunderna, leverantörerena och anställda.
w Produktivitet: Tillverka produkter och erbjud tjänster billigare, snabbare och mera ekonomiskt.
w Kund fokus: Lyssna på din kund och hur skapar vi kundvärde?
Är kvalitet gratis?

Den gamla filosofin att KVALITET ÄR GRATIS, att göra sakerna rätt första gången borde ha sparat pengar och tid för företagen. Men vad vi vet med säkerhet är att kostnaderna för att sälja produkter och tjänster som inte uppfyller kundernas förväntningar är nästan är omöjliga att mäta.

Försenade leveranser, förlorade marknadsandelar, garantikrav, alla dessa kommer att samlas till en betydande summa pengar som kallas
                                                                                          
KVALITETSKOSTNADER.

Kostnader pga dålig kvalitet bör vara ett primärt problem för alla företag som strävar efter att få en konkurrensfördel och därmed förbättra vinsten. Så hur bra positivt resultat ger kvalitetsförbättringar verkligen? 

Den frågan besvaras bäst genom att undersöka kostnaderna för dålig kvalitet. Dålig kvalitet har stor inverkan på affärsresultatet. Normalt uppgår kostnaden för dålig kvalitet till cirka 15 till 20% av försäljning, kopiering och hantering av defekta komponenter och produkter.      Kan vara mer, kan vara mindre

                                                                                 KOSTNADER SOM KOMMER DIREKT FRÅN BOTTENLINJEN

                                                      Nedanstående bild "isberget" förklarar hur många kostnader är gömda
                                          Isberg - symbol för dålig kvalitet

De flesta av dessa kostnader pga dålig kvalitet som visas är dock dolda. De synliga kostnaderna av dålig kvalitet, t.ex. krav på skrot, omarbetning och garanti utgör endast toppen av isberget, som visas   i bilden - Iceberg of Poor Quality. De utgör vanligtvis endast en liten del av de totala kvalitetskostnaderna och attraherar normalt inte ledningens uppmärksamhet.

Företag som förstår och hanterar dessa kostnader och implementerar ett effektivt kvalitets
förbättringsprogram som en viktig konkurrensstrategi kan minska kvalitetskostnaderna, förbättra avkastningen på investeringar och lönsamhet och öka marknadsandelarna.


Mätning av kvalitetskostnader är avgörande för att övertyga ledningen. Naturligtvis långsiktiga resultat
fördelar är svåra att se omedelbart, och tålamod är inte känt för att vara en dygd av vissa företagsledare och snabba vinstsökande företag.


Men nödvändigheten av att uppnå kundkvalitet på en konkurrerande marknad absorberar intresset från företagsledningen eftersom de förstår hur mycket dålig kvalitet för närvarande kostar företaget.

Ledningen letar alltid efter vinst och besparingar och denna diskussion bör hjälpa chefer att upptäcka att hög kvalitet leder till lägre kostnader.

SAMMANFATTNING

                                                Det finns två sorters företag:

1)  Det första, ett vanlig förekommande företag, ser kundernas klagomål som en sjukdom,
                                                     att komma över så snabbt som möjligt
                                                   

2)  Det andra, ser klagomål från kunderna som en gyllene möjlighet till förbättringar.

Lärdomarna är att dålig kvalitet är mycket dyrt för företaget och att företagets ekonomiska resultat
kan förbättras avsevärt genom en strategi för förbättring. Så välj rätt väg enligt modellen 8 steg
Följande modell - 8 enkla steg ger en sammanfattning av de strategier och åtgärder för högre kvalitet och produktivitet,
                                             som varje företag / organisation bör implementera och följa.
Så ta nu kontroll över era affärsprocesser . . .
Företags- & Organisationsutveckling  ¤  Kvalitet   ¤   Miljö   ¤  Arbetsmiljö  
¤ Översättningar  ¤  Utbildning  &  Träning  ¤
     Marknadsföring
Sverige  ¤  Europa  ¤  Ryssland  ¤  USA  ¤  Syd Amerika  ¤  Asien ¤  Afrika
TIPS: DET ÄR LÄTTARE ATT SPARA 100 KRONOR PÅ TUSEN STÄLLEN
- ÄN 100 000 KRONOR PÅ ETT STÄLLE.
Kvalitet handlar om att göra rätt saker på rätt sätt. Kvalitet för en aktivitet, rutin, en process eller en enhet kan mätas på flera olika sätt. Kvaliteten granskas ur flera infallsvinklar och mätmetodernas pålitlighet och trovärdighet (reliabilitet och validitet) ska vara noggrant beskrivna. Kvaliteten mäts alltid i förhållande till en referens.

På många områden kan kvaliteten inte bedömas utan subjektiva inslag. Vet man inte vad kvalitet är, kan man inte göra något för att förbättra den. Man måste mäta och jämföra det man vill ha kontroll på, för att kunna veta om det är bra eller dåligt, bättre eller sämre än tidigare eller jämfört med andra.

Kvalitet kostar inte. Det är bristen på kvalitet som kostar. En förutsättning för kvalitetsarbete är att man är enig om att kvalitetsarbete tar tid och att man har de gemensamma grundläggande värderingarna och ett engagemang för förbättringsarbetet.

Total quality management - TQM är ett helt koncept för kvalitetsarbetet i en organisation. TQM innebär att ständigt arbeta för att uppfylla och överträffa kundernas krav, behov och förväntningar med minsta möjliga resursförbrukning.

TQM innebär ett konsekvent förbättringsarbete i hela organisationen med fokusering på att alla processer och aktiviteter skall förbättras med hjälp av verktyg, processer,  och engagerade medarbetare.

Framgången för TQM beror på den högsta ledningens engagemang för kvalitet. Ledningen måste föregå med gott exempel och fördela resurser till arbetet med total quality management för att det skall lyckas. TQM innebär ett helhjärtat arbete som skall bygga på följande
5 viktiga punkter:

1. Sätt kunderna i centrum
Vad som är kvalitet förändras ständigt, det är kunderna som avgör vad kvalitet är enligt definition. Fokuseringen på kunder innebär både de externa kunderna och medarbetarna i organisationen. Medarbetarna måste vara nöjda för att göra ett bra arbete till de externa kunderna.

2. Basera beslut på fakta
Alla beslut som rör kvalitet skall baseras på väl underbyggda fakta. Beslut skall baseras på väl insamlad information och noggrann analys. De sju förbättringsverktygen används ofta för analys av kvalitet och som beslutsunderlag vid beslut gällande kvalitet.

3. Fokusera på processer
Fokusering skall ske på organisationens processer. Processer är samverkande aktiviteter som upprepas i tiden. Processer omvandlar resurser till produkter och skapar värde åt kunderna. Genom att mäta, analysera och förbättra processer kan företaget uppnå högre kvalitet och skapa högre kundvärde.

4. Ständiga förbättringar
Organisationer måste ständigt arbeta med förbättringar eftersom konkurrenterna förbättras och kundernas krav och förväntningar ökar med tiden. Det finns alltid möjligheter att skapa högre kvalitet med mindre resursförbrukning.

5. Delaktighet
TQM kräver delaktighet från alla medarbetare i organisationen. Endast delaktiga medarbetare och leverantörer kan bidra till förbättrad kvalitet. Delaktighet skapas genom att ge medarbetarna ansvar, möjligheter att påverka och stimulerande arbetsuppgifter.
Passion for Quality
LinkedIn
English
Så här når du oss: TQM - international consulting group
                                                     Hans Träff: +46 (0)730 617 086;  Louise Brooks Träff: +46 (0)730 898 562;  USA: +1 786 216 1698 
                                                                                                                            
E-post:
    hans@tqm-international-consultinggroup.com   louise@tqm-international-consultinggroup.com   contact@tqm-international-consultinggroup.com

                                   TACK FÖR DITT INTRESSE FÖR  TQM-INTERNATIONAL CONSULTING GROUP
                                                                                      TQM -  international consulting grupp Team Gävleborg

  Copyright 2012. TQM-international. All rights reserved.     www.tqm-international-consultinggroup.com     contact@tqm-international-consultinggroup.com
Management time
Engineering time
Increased inventory
Delivery problems Rejects
Lost orders Design changes
Extended warranty
Machine breakdown
Insufficient flow
Lack of procedures
Inefficient processes
SCRAP
REWORK
WARRANTY

VISIBLE
COSTS
  15 to 20 %